ADATVÉDELEM


1. FOGALMAK  


1)    Ügyfél 

Publikus hálózat felől (internet) érkező olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli jogalany, aki a http://flowdesign.hu/ névtérben publikált számítógépes vagy számítógépes hálózati szolgáltatásokra regisztrál azok használata és igénybevétele céljából, és aktiválja regisztrációját. 


2)    Felhasználó 

A Felhasználó az az Ügyfél, aki regisztrálta magát a www.flowdesign.hu  Internetes Regisztrációs rendszerben, megadta a regisztrációhoz szükséges adatokat, amelyeket a rendszer ellenőrzött és elfogadott. Az általa megadott e-mail címére küldött aktivációs email alapján megerősítette regisztrációját, az e-mailben megadott lejárati határidőn belül. Rendelkezik érvényes felhasználói e-mail címmel és jelszóval, melyek felhasználásával képes bejelentkezni a www.flowdesign.hu rendszerbe. 

 

2. REGISZTRÁCIÓ 


1)    Az elektronikus szolgáltatásaink eléréséhez regisztrációra van szükség. A regisztráció során az Ügyfél egy on-line adatlapot tölt ki, az adatlapon szereplő adatokat a FLOW Design Shop jóváhagyja, és az Ügyfél aktiválja. Az Ügyfeleknek a regisztráció folyamán meg kell adniuk adataikat (kötelező adatok: vezetéknév, keresztnév,  e-mail cím, telefonszám), amelyek a regisztráción keresztül elérhető szolgáltatások használatához szükségesek. A FLOW Design Shop jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben az Ügyfél már foglalt, vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata.  

2)    Minden regisztrációt kezdeményező Ügyfélnek a regisztráció során megadott e-mail címére érkező levélben található linken keresztül kell aktiválnia regisztrációját.   

3)    A bejelentkezést követően az Ügyfél a regisztrált adatai közül, a nem FLOW Design Shop általi azonosításához tartozó adatokat szabadon módosíthatja. A regisztráció során megadott személyes adatok törlését az 1. pont 2) bekezdésében megadott elérhetőségeken lehet kezdeményezni. Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy az adatainak törlése esetén a hozzáférési jogosultsága megszűnik. Amennyiben az Ügyfél a törlést követően újra igénybe kívánja venni a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat, újra regisztrálnia kell.  

4)    A Felhasználó csak saját nevében járhat el, míg gazdálkodó szervezet esetében csak az arra jogosult, felhatalmazott Ügyintéző veheti igénybe az elektronikus szolgáltatásokat. 

Jogosultság, felhatalmazás hiányában eljáró Ügyfél tevékenységére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízás nélküli ügyvitelről szóló szabályai alkalmazandók.  

5)    A FLOW Design Shop jogosult a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata során az Ügyfél részéről jogellenes felhasználást észlel. 

 

3. BEJELENTKEZÉS  


1)    A korábban már regisztrált Ügyfelek a „Belépés” funkcióval, a regisztrációnál megadott e-mail címük és jelszavuk beírásával tudnak bejelentkezni.  

2)    A Bejelentkezés a Belépés menüponton keresztül, vagy valamely (bejelentkezést igénylő) szolgáltatás indítása kapcsán egységesen indul. Az Ügyfél a szükséges bejelentkezési forma alapján kezdeményezi belépését a FLOW Design Shop internetes szolgáltatásaira. A továbbiakban elér minden olyan szolgáltatást, amely szerződéses jogviszonya alapján felhasználói jogosultságának megfelel. 


4. FELHASZNÁLÓNÉV  


1)   A felhasználónév formai szabályain túl vizsgálatra kerül az is, hogy létezik-e már az azonosító az adatbázisban. Már létező felhasználónévvel nem lehet újra regisztrálni. 

 

5. JELSZÓKEZELÉS  

 

 A regisztráció során megadott jelszó törlését, módosítását ügyfélszolgálatnál ([email protected]) kezdeményezheti, illetve fiókjába belépve módosíthatja. 

Az Ügyintéző esetében a cég felelőssége a képviseletében eljáró személyek jelszó és jogosultság kezelése. 

 

6. E-MAIL CÍM KEZELÉS 

 

1)   Az e-mail cím formai szabályain túl vizsgálatra kerül az is, hogy létezik-e már az e-mail cím az adatbázisban a már létező e-mail címre nem lehet regisztrálni. A regisztráció során megadott e-mail cím módosítását ügyfélszolgálatnál ([email protected]) kérelmezheti, illetve fiókjába belépve módosíthatja. 

 

7. AZ ÜGYFÉL KÖTELESSÉGEI  


1)   A böngészők képesek a különböző webhelyekhez szükséges felhasználónevek és jelszavak mentésére. A bejelentkezési adatok tárolását, biztonsági okokból nem javasoljuk, azokat mások számára nem elérhető módon kell kezelni. A jelszót az Ügyfélnek kötelessége úgy megválasztani, hogy ne legyen értelmes, ne kapcsolódjon a regisztrált személyhez, legyen bonyolult és gyakran kerüljön változtatásra. 

 

8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA  


1)    A Regisztráció használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a regisztrációval kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A FLOW Design Shop nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:  

a)    az információtovábbítási késedelemből adódó; 

b)    a szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő; 

c)    vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért. 

 

2)    A http://flowdesign.hu/ weboldalon lehetőség van más weboldalakra történő átlépésre a linkeken keresztül. Ezekre történő navigáláskor az Ügyfél átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére a FLOW Design Shopnak nincs befolyása, a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében a FLOW Design Shopt semmilyen felelősség nem terheli.  

 

9. ADATVÉDELEM  


A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a FLOW Design Shop weboldallal kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Webshopunkbn hírlevelek kiküldésével nem foglalkozunk. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a FLOW Design Shop oldalán. A FLOW Design Shop webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk az [email protected] e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését. A szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

 

Adatkezelési alapelvek: 

 

1)    Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Hacker támadásból eredő adatvesztésért, harmadik félhez került adatokért a FLOW Design Shop oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget. 


2)    A FLOW Design Shop a regisztráció során és azt követően a bejelentkezéssel összefüggésben az Ügyfélre vonatkozó vagy vele kapcsolatba hozható alábbi, személyes adatokat kezeli:

a)    neve; 

b)    e-mail címe; 

c)    telefonszáma; 

d)    jelszava. 


3)    A FLOW Design Shop tájékoztatja az Ügyfelet, és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany ügyfél esetében annak képviseletében eljáró személyt (a továbbiakban együtt: érintett), hogy az Ügyfél vagy az Ügyfél nevében eljárni jogosult személyek személyes adatait az alábbi jogalapok alapján kezeli: 

a)    Felhasználó esetén az érintettnek az önkéntes hozzájárulása; 

b)    Ügyintéző esetében a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK Irányelvének 7. cikk f) pontja. 

 

4)    Az adatkezelés célja a regisztráció elvégzése és annak alapján a hozzáférési jogosultság folyamatos biztosítása. 

 

5)    A FLOW Design Shop az adatokat a jelen feltételek elfogadásával létrejött szerződés alapján fennálló hozzáférés megszűntét követő 1 évig, amennyiben a teljesítésből fakadóan a FLOW Design Shopnak jogi kötelezettsége áll fenn, akkor az 1 év elteltétől függetlenül a jogi kötelezettség fennállásáig kezeli, majd azokat véglegesen törli. 

 

6)    A FLOW Design Shop kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során és azt követően a bejelentkezéssel összefüggésben kezelt személyes adatokat harmadik személynek nem adja át. Ez alól a pont alól kivételt képez a kiszállító cég. A megrendelés elküldésével a személyes adatok (lakcím, telefonszám) kiszállító cég (Magyar Posta) irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.

 

7)    A FLOW Design Shop a jelen nyilatkozat szerinti adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 


8)    A kezelt személyes adatokat kizárólag a FLOW Design Shop azon munkavállalói ismerhetik meg, akik a regisztrációval és a bejelentkezéssel kapcsolatos feladatokat ellátják. 

 

9)    Az érintett az adatok kezelésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-21. §-ban foglalt jogokkal (tájékoztatás, törlés, helyesbítés, zárolás) élhet. 

 

10)    A FLOW Design Shop kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad a rá vonatkozó kezelt valamennyi adatról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

 

11)    Az Ügyfél bármikor jogosult kérni adatainak törlését vagy a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését. A FLOW Design Shop a törlésre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül helyreállíthatatlanul törli az adatokat. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatok törlése esetén a törlést követően a FLOW Design Shop az elektronikus szolgáltatásokat biztosítani nem tudja. 

 

12)    Az Ügyfél a törlés, helyesbítés iránti kérelmét az 1. pont 2) bekezdésében megadott elérhetőségeken illetve személyesen a FLOW Design Shop székhelyén (6500 Baja, Kossuth Lajos u. 11.) bármikor jogosult jelezni. 

 

13)    A törlési kérelemmel élhet maga az Ügyfél saját regisztrációjára vonatkozóan, az Ügyfél hozzátartozója (haláleset), gyámság elrendelése, valamint a kérelmező adataival való visszaélés esetén.  

Az Ügyfél bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért. 

 

14)    Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

Vonatkozó jogszabályok:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve

A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

 

A FLOW Design Shop webáruházban az adatkezelést az üzemeltető végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok (lakcím, telefonszám) kiszállító cég (Magyar Posta) irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.

A FLOW Design Shop látogatói az oldal szolgáltatásait önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit és kéréseit fogadja, azokat a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja. A FLOW Design Shop portálon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett FLOW Design Shop weboldalra vonatkozik.

 

10. SZERZŐI JOGOK 


1) A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a FLOW Design Shop előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Kivételt képez ez alól a tartalom közösségi oldalakon történő megosztása (Facebook, Twitter, Google+).

 

11. SZÜNETELÉS, KARBANTARTÁS 


1)   A FLOW Design Shop kizárja a felelősséget a Regisztráció nem megfelelő, vagy hiányos működéséért. 

 

12. REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS 

 

1)    Az Ügyfél személyesen a FLOW Design Shop székhelyén (lásd: ÁSZF) teljes nyitvatartási időben, a kijelölt elérhetőségi ponton történő tartózkodás idő tartamában jelezheti panaszát. 

 

2)    A telefonon érkező panaszokat a FLOW Design Shop NEM rögzíti

 

3)    A FLOW Design Shop a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében vizsgálja. A panaszokról, valamint azok kezelési módjáról elektronikus nyilvántartást vezet. A panaszt és az arra adott választ a FLOW Design Shop 5 évig őrzi. A panaszok nyilvántartásba vételének időpontja, a szóban tett panasz esetében a panasz közlésének napja, az írásbeli panasz esetén a FLOW Design Shophoz érkezés napja. 

 

4)    Szóbeli panasz esetén a sérelem elintézésére a FLOW Design Shop a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. Írásbeli panasz esetén a FLOW Design Shopnak a beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre a válasz megadásához. 

 

5)    Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a FLOW Design Shop  a panaszra határidőn belül nem válaszol, a panaszos a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez fordulhat a reklamáció, illetve az eljárás kivizsgálása érdekében. 2016, FLOW Design Shop
Legújabb termékek